Start NASZE HISTORIE Wierzeniczenia
Wierzeniczenia


Trochę legendy, trochę historii

Miesięcznik "Wierzeniczenia"


Podobnie jak w poprzednich latach, w 2011 roku udało się nam natrafić na różnego rodzaju publikacje zawierające treści związane z Ziemią Wierzenicką.

► Drugie wydanie Puszcza Zielonka i okolice – ścieżki dydaktyczne. Na ścieżce przyrodniczo-leśnej „Dziewicza Góra” znajduje się leśna klasa im. Augusta Cieszkowskiego. Biogram hrabiego zawiera liczne błędy. Nie zmarł w Wierzenicy a w Poznaniu, z Wierzenicą był związany od 1842 a nie 1843 r. Akademia Rolnicza w Poznaniu im. A. Cieszkowskiego to już historia, na jej początku był Wydział Rolniczo-Leśny a nie rolniczy Uniwersytetu Poznańskiego.

► Albumowy przewodnik Podróż do dwunastu drewnianych kościołów autorstwa Jacka Kowalskiego ilustrowany zdjęciami Mikołaja Potockiego można było nabyć podczas Nocy Kościołów Drewnianych 10 czerwca 2011 r. Ten znakomity przewodnik po Szlaku Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka został on wydany przez Fundację św. Benedykta z Dębogóry. Jest uaktualnioną, w zmniejszonym formacie, wersją niekomercyjnego wydawnictwa Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (ZMPZ). Wśród uaktualnień znalazła się informacja o przeniesieniu do kruchty wierzenickiego kościoła tablicy wiedeńskiej, czy udziale Juliana Kupidury, dziś mieszkańca Wierzonki, w odnawianiu kościołów w Jabłkowie i Raczkowie. Zmniejszenie formatu sprawiło, że trudniej odczytać opisy niektórych ilustracji.

► W dwumiesięczniku Polonia Christiana wydawanym w Krakowie w numerze 21 lipiec-sierpień ukazał się artykuł Wiesławy Sajdek We władzy Ojca. Jako praktyczny wymiar jego trzeciej epoki – Ducha Świętego przedstawia działania A. Cieszkowskiego na rzecz dzieci wiejskich. Ich pomysł zawarł w O ochronach wiejskich, które zostały opublikowane w 1842 r. (w tekście błędny rok 1841), a szerzej realizowany był on od 1850 r. przez błogosławionego Edmunda Bojanowskiego i Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej. Część końcowa to przez pryzmat Ojcze nasz Cieszkowskiego wskazanie rozumienia przez niego władzy Ojca jako władzy Boga opartej bardziej na miłości niż na strachu.

IKS - Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny nr 7 lipiec-sierpień opublikował artykuł Dainy Kolbuszewskiej z cyklu Na Trakcie. Przybliża on czytelnikom postać A. Cieszkowskiego głównie poprzez pracę w ramach i na rzecz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Przypomina też o jego działalności w parlamencie pruskim, Lidze Polskiej, staraniach o polską wyższą uczelnię w Poznaniu i szkole żabikowskiej. Z Wierzenicą niestety łączy go błędnie dopiero od 1843 zamiast 1842 roku.

► O swoich osobistych, naukowych i klubowych (Klub Profesorów „Wierzenica”) związkach z Wierzenicą ponownie przypomniał prof. Józef Banaszak, obecnie z Bydgoszczy. W obszernej, blisko 800 stron, książce Wybrałem Bydgoszcz Dziennik 1989-2009.

► W uczelnianym czasopiśmie Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu Wieści Akademickie ukazało się szereg artykułów o tematyce wierzenickiej. Nowe wyróżnienie – Statuetka Augusta Cieszkowskiego. Klub Profesorów „Wierzenica” z Bydgoszczy honoruje osoby upowszechniające postać i idee Augusta Cieszkowskiego Anny Lewandowskiej-Banaszak. August Cieszkowski (1814-1894) mecenas edukacji rolniczej i Rocznica śmierci patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wierzenica, 13 marca 2011 roku Ewy Stryckiej. Laboremus! List Augusta Cieszkowskiego do Teodora Dembińskiego w opracowaniu Joanny Pietrowicz. Jego treść dotyczy udziału T. Dembińskiego, w imieniu A. Cieszkowskiego, w planowanym otwarciu szkoły im. Haliny w Żabikowie. Naszego autorstwa: Wyższa Szkoła Rolnicza imienia Haliny miała powstać w Wierzenicy, Dwie rocznice ( część pierwsza i druga), Z Augustem Cieszkowskim w tle. Publikacje związane z patronem ... w roku 2010, Sześćdziesiąt lat poznańskiej uczelni rolniczej z Wierzenicą i Dembińskimi w tle, Druga Statuetka Augusta Cieszkowskiego przyznana.

 

► Zwykle z Ziemią Wierzenicką książki czy artykuły łączą Cieszkowscy albo Wierzenica. W minionym roku wyjątkiem potwierdzającym regułę była obszerna, prawie 170 stron, publikacja Tomasza Helbina Historia Wioski i jej majątku w: Grodziskie Zeszyty Historyczne nr 18. Autor obszernie przedstawia historię swojej wsi noszącej nazwę Wioska. W latach 1873-1945 należała ona do von Schlieffenów. Sophie – Charlotte (Heidi) von Schlieffen poślubiła Magnusa Schack von Wittenau, którego matką była Maria Magdalena Emma von Treskow z Wierzonki. Stąd w bogato ilustrowanej publikacji zdjęcia z Karłowic, gdzie mieszkał Magnus Schack von Wittenau z rodziną i z Wierzonki.

► Dwory w: Karłowicach, Wierzenicy i Wierzonce przedstawili w Dwory i folwarki ziemi swarzędzkiej Antoni Kobza i Andrzej Przychodzki. O każdej z miejscowości, w której znajduje się dwór są podane informacje historyczne, także o wybranych innych obiektach z tych wsi. Odnośnie dworu w Wierzenicy autorzy przyjmują jako prawdopodobną tezę, że istniał on przed 1842 r. czyli zakupem wsi dla A. Cieszkowskiego. Merytoryczną wartość tej cennej publikacji obniżają nieprecyzyjna pisownia nazwiska Schliffen zamiast Schlieffen, czy podana błędna data na widocznej sprzed bramy chorągiewce na kuźni Wierzonce, jest 1849 a nie 1900.

► Mieszkanka Kobylnicy Wanda A. Wasik w Między łąką a ogrodem Mała Wandzia opowiada przedstawia obraz Kobylnicy i okolic z lat dzieciństwa autorki. Obok opisów krajobrazów, miejsc i osób znajdujemy w niej obraz ekonomicznej rzeczywistości Wierzenicy z lat trzydziestych XX.

► W drugiej edycji rocznika Kronika Powiatu Poznańskiego znalazły się artykuły: Wierzenickie pobyty Zygmunta Krasińskiego Jerzego Sobczaka, Wierzenica oraz August Cieszkowski w Wierzenicy naszego autorstwa.

► Przewodnik Puszcza Zielonka i okolice, to już jego trzecie wydanie sygnowane przez ZPMZ. Osoby znające wnętrze kościoła w Wierzenicy pewnie zdziwią się widząc na zdjęciu pomnik nagrobny A. Cieszkowskiego po prawej stronie, patrząc w kierunku ołtarza.

► Na łamach wydawnictwa UMiG Swarzędz Zeszyty Swarzędzkie. Rocznik regionalny. Nr 3 Antoni Kobza i Agnieszka Kranz przedstawili Pochodzenie nazw miejscowości w gminie Swarzędz. Z Ziemi Wierzenickiej zostały uwzględnione: Karłowice, Mechowo, Wierzonka, Wierzenica, zabrakło Augustówki i Pawłówka. Przy każdej z opisanych miejscowości podana geneza jej nazwy, nierzadko najważniejsze daty związane z aktualnym w danym czasie brzmieniem. W przypadku Karłowic interesująca, acz wydająca się wątpliwą teza o założeniu folwarku przez dzierżawcę tej części ziem von Treskowów z Wierzonki. Zupełnie nietrafionym jest sugerowanie powiązania okupacyjnej nazwy Wittenau z dzielnicą Berlina zamiast z hrabią Magnusem Schack von Wittenau z Karłowic zmarłym 2 II 1937 w następstwie wypadku samochodowego pod Swarzędzem. Brak też informacji, że wieś do 1.01.2009 r. miała formalny status osady. Mechowo jest przypisane do sołectwa Janikowo Dolne, faktycznie jest w sołectwie Janikowo Górne a administracyjnie, czego nie dowiadujemy się z tekstu, jest częścią wsi Wierzenica. Natomiast my na łamach tego wydawnictwa zmierzyliśmy się z tematem O Cieszkowskich i Wierzenicy błędne zapisy.

► O inicjatywie utworzenia przez Augusta Cieszkowskiego Ligi Polskiej określonej jako organizacja polityczna, usiłująca ratować resztki miniautonomii środowisk polskich i artykułowaniu przez niego idei organicznikowskich, można przeczytać w książce Marka Rezlera Wielkopolanie pod bronią 1768-1921. Jej autor docenia wkład A. Cieszkowskiego w pracę organiczną, która legła u podstaw zwycięskiego zrywu powstańczego zapoczątkowanego 27 grudnia 1918 r.

► Bardzo merytorycznie starania Augusta Cieszkowskiego o instytucje naukowe w Wielkim Księstwie Poznańskim przedstawia publikacja UP (red. Tomasza Szwaczkowskiego) Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Dzieje akademickich studiów w Poznaniu 1951-2001.

Wieści Akademickie są dostępne na stronie www.puls.edu.pl w zakładce Wieści Akademickie a Zeszyty Swarzędzkie www.swarzedz.pl w zakładce Nasze wydawnictwa (poprzez Aktualności).

* * *

Jak zawsze mamy świadomość, że mogliśmy nie natrafić na wszystkie ubiegłoroczne publikacje związane z Ziemią Wierzenicką. Tradycyjnie nie przedstawiamy artykułów opublikowanych na łamach dość powszechnie dostępnych periodyków ukazujących się w gminie Swarzędz jak też codziennych gazetach regionalnych i ogólnopolskich.

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 

Miejsce na Twoją reklamę:

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates VPS hosting Valid XHTML and CSS.